آيه نور و نور بودن خدا

خدا نور آسمانها وزمين است،خدا هركس را بخواهد وشايسته بداند به نور خود راهنمائي مي كند.دربخش اول نفرموده كه خداوند همه را با نور خود هدايت مي كند تا با قسمت بعدي منافات داشته باشد.علاوه بر اينكه همه مردم به نحوي از هدايت عمومي خداوند بهره مند هستند ولكن هدايت ويژه خدا شامل كساني است كه اهليت بيشتري پيدا كنند وخود را در معرض نور وهدايت خدا قرار دهند.
در نتيجه بين بخش هاي مختلف اين آيه منافاتي نيست واين آيه مانند آيه ربنا الذي اعطي كل شيئ خلقه ثم هدي .وآيه يهدي من يشاءمي باشد هدايت عمومي وهدايت خاص كه قابل جمع هستند.دقت كنيد. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها، كد: 3/100105391)