حشر، آيه 21

بیان امثال به صورت جمع به این دلیل است که نظر خداوند تنها به مثل یاد شده در این جا نمی باشد بلکه نظر به همه مثل های قرآنی دارد و می فرماید اثر و خاصیت و ثمره این مثل ها تذکر و یاد آوی و پند و موعظه است و جنبه تربیتی و رشد و کمال بخشی و هدایت انسان ها در آن مورد نظر و تاکید است و این خاصیت عمومی مثل های قرآنی است و اختصاص به مثل خاصی ندارد . (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها، كد: 4/100106197)