معناي زاجرات

اين آيه وقبل وبعد آن درتوصيف گروههاي سه گانه فرشتگان وارد شده است.«فالزاجرات زجراً »گروههائي از فرشتگان كه انسانها را از معاصي وگناه باز مي دارند،ووسوسه هاي شياطين را در قلوب آنها خنثي مي كنند،ويا مآمور ابرهاي آسمانند وآنها رابه هر سو مي رانندو آماده آبياري سر زمينهاي خشك مي كنند
.احتمالات ديگري نيز در تفسير اين آيات داده شده،از جمله اينكه:اشاره به صفوف رزمندگان اسلام در ميدانهاي جهاد است،كه بر سر دشمنان اسلام فرياد مي كشند،وآنها را ازتجاوز به حريم اسلام وقرآن باز مي دارند.
تفسير نمونه،ج19ص8 (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها، كد: 2/100106229)