آداب استخاره

[كامل از كد27613]
استخاره ؛ يعني ، طلب خير نمودن. در رواياتي از اهل بيت ( ع ) رسيده است كه مردم ترغيب به استخاره شده اند. اين استخاره در شروع هر كار و تصميم و از خداوند طلب خير نمودن ، در حقيقت يك نوع دعاست كه بنده هنگام آغاز هر كاري آن را مي تواند انجام دهد .براي نمونه به روايت زير توجه كنيد : امام صادق ( ع ) فرمودند : زماني كه تصميم براي انجام كاري گرفتي با كسي مشورت ننما. تا اينكه با خداي خويش مشورت نمايي . پرسيدم : چگونه باپروردگار مشورت نمايم ؟ فرمود : صد مرتبه مي گويي »استخير الله« آن گاه بامردم مشورت نما، خداوند خير تو را بر زبان هر كسي كه بخواهد جاري خواهد ساخت،(بحارالانوار، ج 91، ص 253). اما آنچه كه امروز به عنوان استخاره مشهور است ، در حقيقت نوعي قرعه محسوب مي شود كه فردمتحير از آن بهره مي جويد .اين موضوع نيز در برخي از روايات (همانند روايت ج 91، ص 232 بحارالانوار) به صراحت مطرح شده است . البته اين نكته را بايد يادآور شد كه به نظر تمامي علماي دين و صاحب نظران ،استخاره از ادله شرعي نيست ؛ يعني ، عمل بر طبق آن هيچ الزام ديني ندارد. بنابراين مخالفت با استخاره اشكال شرعي ندارد .خصوصا كه اغلب استخاره هاي مصطلحي كه مردم انجام مي دهند، به مورد و به جا نيست؛ زيرا تا عقل و خرد و مشورت با افراد ذي صلاح است ، نوبت به استخاره نمي رسد .توجه داشته باشيد كه:
الف) استخاره در موردي است كه انسان دچار ترديد شده باشد.
ب) قبل از استخاره بايد همه مقدمات و شرايط لازم را بر هر كاري فراهم ساخت از قبيل مطالعه و فكر، مشورت با اهل فن و افرادمجرب ، اگر اقدامات فكري و فيزيكي ديگري از قبيل بررسي و تحقيق لازم باشد بايد به انجام رسانيد بعد از همه اينها چنانچه باز دچار ترديد است نوبت به استخاره مي رسد .ولي اگرموضوعي را عقل مورد تاكيد قرار داده و باهر عاقلي هم كه مشورت مي كنيم تاييد مي كند و قراين و شواهد همه به خوبي و صحت آن كار گواهي مي دهند در چنين مواردي نبايد به استخاره دست زد .مورد مهمي كه ديده مي شود بسياري از خانواده ها به استخاره روي مي آورند مساله ازدواج است . ما با تجربه اي كه در اين زمينه داريم توصيه اكيد داريم كه در اين راستا به صرف يك استخاره اقدام نكنيد .وادي حساس و سرنوشت سازي است . قبل از هر چيز اصول ياد شده را رعايت فرماييد و اگر شواهد و دلايل كافي براي صلاحيت فرد پيدا كرديد و با فرزانگي و حكمت و به دور از هيجان و احساسات طرف را شايسته همسري ديديد در اينجا استخاره ضرورت ندارند. استخاره براي چه؟ ولي اگر پس ازطي همه مقدمات و اصول لازم باز هم در نهايت و بدور از وسوسه هاي بي مورد مردد، مانديد آنگاه در نزديك فرد شايسته اي احياناً اقدام به استخاره كنيد. بنابراين توصيه ما آن است كه در مورد ذكر شده اقدام كنيد . به نقل از سايت تبيان
[پايان كد انتخابي]
در هر موضوع بيش از يكبار استخاره نكنيد مگر اينكه خصوصيات وشرائط موضوع تغيير نمايد.برداشت از قرآن هم مختلف است وتشخيص ها گوناگون.
استخاره با قرآن هم كار هر كسي نيست. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها، كد: 1/100106275)