باقيات الصالحات


فرزندي كه در روايات از باقيات صالحات شمرده شده است هر فرزندي نيست بلكه فرزند با ايمان و صالحي است كه آثار ايمان و نيت خير و اعمال صالح او پس از مرگ پدر و در عالم برزخ و آخرت باقي و پايدار است و موجب گشايش و سرور پدر و مادر ش مي گردد . بايد توجه داشت كه هر چند خود عمل و صورت آن از بين مي رود و ناپايدار است ولي آثار و نتايج و باطن آن هر گز نابود نمي شود و در هر عالمي متناسب با آن ظاهر مي گردد . در مورد كاشت درخت نيز آن چه مهم است نيت خير فردي است كه اقدام به اين كار خير كرده و زمينه راحتي و آسايش ديگران را با استفاده از خرمي و شادابي و سايه آن فراهم ساخته است . پس ماندگاري و بقاي اين اعمال خير به لحاظ ظاهر و شكل فيزيكي و مادي آنها نيست بلكه مربوط به باطن و حقيقت و تجسم معنوي آن است .
در مورد برخوردار شدن و يا معذب بودن والدين از اعمال خير فرزندان بايد گفت كه بدون شك آنها از اعمال خير فرزندان بهره مند مي شوند و در امر آنها به خاطر اعمال خير و ايمان و نيت نيكوي فرزندان فرج و گشايش مي شود . در روايت آمده است كه وقتي فرزند به مكتب و مدرسه مي رود و گفتن بسم الله را ياد مي گيرد خداوند گناهان پدر و مادرش را مي آمرزد . در واقع اعمال خير فرزند ادامه اعمال خير والدين است و به همين خاطر در روايت آمده است كه همه اعمال والدين پس از مرگ منقطع و بريده مي گردد مگر از ناحيه فرزند صالح آنها كه از اين طريق اعمال خير آنها ادامه مي يابد . اما در مورد فرزنداني كه نا خلف هستند و اعمال ناشايستي دارند مي توان گفت در صورتي والدين از اعمال بد آنها معذب و ناراحت خواهند بود كه در امر تربيت و هدايت آنها كوتاهي كرده باشند و مقصر باشند و گرنه اگر آن دو در اين باره وظيفه خود را انجام داده باشند و در تربيت صحيح و هدايت فرزندان قصور و كوتاهي نكرده باشند به خاطر اعمال بد فرزندانشان معذب نخواهند بود .
ر. ك : عدل الهي ، بخشش اعمال خير از غير مسلمان ، شهيد مطهري
ا (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها، كد: 17/100107167)