منشاء علم امامان(ع)

در آياتي كه علم منحصر به خداوند شده است منظور علم ذاتي است .يعني اصل علم به طور ذاتي و مستقل وبدون وابستگي به موجود ديگر مختص خداوند سبحان است . اما علم انبيا و اوليا كه مظهر علم الهي است ذاتي و مستقل نمي باشد بلكه متكي به علم الهي و بر گرفته از آن است و اين تفاوت عمده ميان اين دو علم است . (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها، كد: 1/100107402)