سؤال قبر

مراد از اين روايت كه در كافي از اما صادق عليه السلام نقل شده است اين است كه سوال وجواب قبر تنها براي مومن وكافر است و براي مستضعفان همچون مجانين بلها واطفال كه كفر وايمان آنان معلوم نيست سوال وجوابي نخواهد بود چون سوال جواب قبر براي ثواب وعقاب برزخ است وبراي مستضعفان حشر برزخي وثواب وعقاب برزخي نيست , ودر قبر خود رها مي شوند تا روز قيامت كه همگان محشور مي شوند , و به حسب آنچه در روايات آمده در قيامت مستضعفان به آتش فلق امتحان مي شوند وكفر وايمان آنان مشخص شده و به بهشت يا جهنم خواهند رفت .مرحوم مجلسي نيز در شرحش بر اصول كافي همين مطلب را فرموده است . {مرآه العقول 14/ 206} (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها، كد: 1/100107738)