بوسيدن دست مادر

به طور کلی احترام به پدر و مادر و به خصوص احترام به مادر در گشایش زندگی فرزندان و نزول رحمت الهی بر آنها و رفع مشکلاتشان نقش مهم و تاثیر گذاری دارد . حال این احترام و تعظیم در موارد مختلف گوناگون است . گاهی انجام کار و خدمتی برای والدین و گاهی سر زدن و دیدن آنها و گاهی بلند شدن برای آنها به قصد احترام و بزرگداشت آنها و گاهی هم با بوسیدن دست آنها این احترام و تعظیم را بروز دهد و بی شک این احترام به هر شکل و صورت آثار ملموس و روشنی در زندگی فرزندان و رفع گرفتاری از آنها دارد و این موضوع علاوه بر این مورد اشاره روایات است مورد تایید تجربیات نیز می باشد .

(لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها، كد: 10/100107955)