فارسي خواندن قرآن

هرچند خواندن ترجمه قرآن و ادعيه مأثوره از معصومين عليهم السلام نيز بنفسه ثواب دارد، اما هرگز نمى‏تواند جايگزين متن آن شود؛ زيرا قرآن كلمات و الفاظي است كه از جانب خدا و به زبان عربي بر پيامبر اكرم(ص) نازل شده است و همين طور ادعيه مأثوره، سخناني است كه از زبان مبارك معصومين(ع) جاري شده است و بهتر است كساني كه توانايي خواندن عربي آن را دارند، اين ادعيه را به همان زبان عربي بخوانند تا ثواب بيشتري ببرند.
ترديدي نيست که خواندن قرآن و ادعيه با توجه به معاني آن تأثير بسزايي در نفس و جان انسان دارد و اين تأثير خاص بدون آن حاصل نمي شود ولي به هر حال خواندن آنها بدون توجه به معاني آن نيز ثواب و ارزش خاص خود را دارد و عنايت داشته باشيد که بعضي مفاهيم بلند قرآني قابل ترجمه شدن به فارسي يا زبان ديگر نيست. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها، كد: 1/100108468)