سوره قريش و فيل

برخی مفسران سوره قریش را ادامه سوره فیل دانسته اند و به روایاتی استناد می کنند که جدا کردن ان دو را در نماز جایز نمی دانند نظیر دو سوره ضحی و انشراح .
اما ترتیب و تنظیم سور توقیفی است و با دستور پیامبر تنظیم شده است و مسلمانان در تقسیم بندی سور دخالتی نداشته اند و نمی توان سوره ها را با صلاحدید خود یکسره کرد.
(لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها، كد: 6/100108908)