قرآن كريم و مجيد

[كامل از كد86956]
كريم، مجيد، عظيم، حكيم، علي، مبارك، عزيز، مهيمن، مبين، ثقيل، قيم، تصديق، فصل و ... اينها از عناوين تبعي و اوصافي هستند كه خداوند در آيات متعددي، به قرآن نسبت داده است و همگي اوصاف قرآن هستند لازم به ذكر است اوصافي از قبيل ‹‹عظيم، كريم، مجيد، مبارك، احسن الحديث و ثقيل›› از جمله عناوين و اوصاف ستايش‏آميزي هستند كه بر اهميت و فراواني فوايد و بركات قرآن دلالت مي كند.
بعضي از آن آيات عبارتند از:
الف) بل هو قرآن مجيد، (بروج، آيه 132).
ب ) انه لقرآن كريم، (واقعه، آيه 77).
ج ) و لقد آتينك سبعا من المثاني و القرآن العظيم، (حجر، آيه 87).
د ) و هذا انزلناه مبارك ، (بروج، آيه 21).
ه ) مصدقا لما يديه من الكتاب و مهيمنا عليه، (مائده، آيه 48).
براي آگاهي بيشتر در اين زمينه به كتاب ‹‹قرآن شناسي››، تأليف استاد محمدتقي مصباح يزدي رجوع نماييد.
[پايان كد انتخابي] (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها، كد: 1/100109191)