آيه طهارت اهل بيت(ع)

در آیه مربوط به وضو اراده خداوند تکوینی است ولی این اراده به صورت مطلق نیست ضمن انکه طهارت نیز به صورت مطلق نیست اراده خداوند نسبت به کسی است که طهارت را که همان وضو , غسل و تیمم باشد را انجام دهد , کسی که این اعمال را انجام دهد خداوند اراده طهارت او را نموده و طهارت نیز مطلق نیست وتنها طهارت ظاهری ویا طهارت باطنی به صورت محدود مراد است ولی در آیه تطهیر اراده خداوندتکوینی است ومطلق است نسبت به هر گونه رجس وپلیدی الف و لام الرجس الف ولام جنس است وشامل هر گونه رجس وپلیدی می شود , ضمن انکه اگر آیه این گونه معنی نشود واراده خداوند به صورت مطلق نباشد و محدود ویا معلق باشد خصوصیت و امتیازی برای اهل بیت نخواهد بود که خداوند خصوص انها را مطرح کند . (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها، كد: 4/100109854)