معلم در روايات

1- حضرت سجاد –ع- می فرماید : حق کسی که به تو علم می آموزد این است که او را تعظیم کنی و مجلس او را گرامی بداری و به دقت به سخنان او گوش کنی و کاملا متوجه او باشی و در برابر او صدایت را بلند نکنی و اگر کسی از او پرسشی کرد قبل از استاد به او جواب ندهی و در مجلس او با کسی صحبت نکنی و در نزد او از کسی غیبت نکنی و اگر از او بدگویی شد از او دفاع کنی و عیب هایش را بپوشانی و فضیلت هایش را آشکار سازی و با دشمن او همنشین نگردی و با دوست او دشمنی نورزی . پس اگر چنین کنی فرشتگانش خداوند گواهی می دهندکه تو برای خدا به نزد آن عالم رفته ای و از او علم فرا گرفته ای نه برای مردم . ( میزان الحکمه ، ح 13591)
2- حضرت باقر –ع- می فرماید : وقتی به نزد عالمی رفتی حرص تو به شنیدن باید بیش از میلت به سخن گفتن باشد و باید خوب گوش دادن را مانند خوب گفتن فراگیری و صحبت او را به خاطر کسی قطع نکنی . ( همان ، 13592)
3- از جمله حقوق دانشمند بر تو این است که علاوه بر این که به همه جمع حاضر سلام می کنی درود و تحیت مخصوصی نثار او کنی و در مقابل او بنشینی و در حضور او با دست و چشم اشاره نکنی و در برابر قول او قول مخالفی نقل نکنی .......( همان ، 13593)
4- پیامبر –ص- فرمود : هر کس به کسی ( یا مسلمانی ) مسئله ای بیاموزد مالک و صاحب او او می گردد . از حضرت سوال شد : آیا در این صورت می تواند او را بفروشد ؟ فرمود : خیر ولی می تواند به او امر و نهی کند . ( همان ، ح 13595)
(لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها، كد: 4/100110437)