معناي الذين آمنوا

در پاسخ به این پرسش به نکات ذیل توجه نمایید:
1- الذین آمنوا یعنی کسانی که ایمان آورده اند و این تعبیر در آیات متعدد و فراوانی آمده است و در هر مورد افراد و مصادیق خاصی دارد . برای این که مومنان را بشناسیم باید اول معنای ایمان و لوازم و شرایط آن را بشناسیم .گاهي مقصود از الذين امنوا ،يك فرد خاص است،مانند آيه:انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا ....كه مقصود علي عليه السلام مي باشد.سوره مائده آيه 55،
براي اطلاع بيشتر از معني ايمان ،ومعرفي مؤمنان ووشرائط ايمان وويژگيهاي مؤمنان،توضيحات زيرمفيد است.
2- ايمان از نظر لغوي به معناي گرويدن , عقيده داشتن , ايمن كردن و باور داشتن است (فرهنگ معين ) و از نظر اصطلاحي به معناي عقيده داشتن به ضروريات دين (اصول و فروع آن ) مي باشد و مومن کسی است که به يگانگي خداوند, رسالت پيامبر اكرم (صلي الله عليه و آله ) و قیامت و فرشتگان وامامت دوازده امام (عليه السلام ) و عدالت خداوند و... قائل باشد.به خدا و انبیای الهی بويژه آخرين آنها و اوصیای آن حضرت و آخرت و فرشتگان و ایمان داشته باشد و در حدّ توان عامل به دستورات آخرین دین خدا يعني اسلام باشد البته اشخاص در اين اعتقادات مختلف هستند: برخي , ايمان زباني دارند و گروهي ايمان عقلي دارند; يعني , به اين امور علم دارند و برخي نيز از اين دو مرحله گذشته و به ايمان قلبي رسيده اند كه ثمره ي آن باور داشتن تمامي اين مسائل است .
و شايد يكي از مناسبت هايي كه باعث شده معناي لغوي ايمان به معناي اصطلاحي ياد شده سوق داده شود, ايمن شدن آدمي از بسياري از خطرها و مشكلات روحي و اجتماعي در اثر ايمان است .
ايمان در قرآن , گونه اي از معرفت وعلم را داراست ولي تمام هويت آن از سنخ علم و معرفت نيست بلكه افزون بر آن تسليم و خضوع در برابر حق نيز مي باشد ]حجرات , آيه 15 - بقره , آيه 42 - توبه , آيه 110[. »انما المؤمنون الذين آمنوا بالله و رسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم و انفسهم في سبيل الله . اولئك هم الصادقون ; در حقيقت , موئمنان كساني اند كه به خدا و پيامبر او گرويده و ]ديگر[ شك نياورده و با مال و جانشان در راه خدا جهاد كرده اند, اينانند كه راست كردارند«, (حجرات , آيه 15). پس اهل ايمان كساني اند كه در ايمان به خدا و رسول ترديدي نداشته بدآنها علم و يقين دارن ».
بنابراين ايمان تنها معرفت و علم نيست بلكه بايد در برابر حق خاضع و خاشع و قلبا تسليم بود.
از نظرگاه قرآن , عمل جزء ايمان نيست , چرا كه آيات متعددي وجود دارد كه دلالت دارد عمل منفك از ايمان است , (نگا: عصر, آيه 3 - نسائ, آيات 124 و 162 - اعراف , آيه 152 - فاطر, آيه 10) اما عمل لازمه ايمان است و در واقع ثمره و نتيجه آن تلقي گشته است به صورتي كه از ديدگاه قرآن عمل صالح تنها در كنار ايمان , پايداري و دوام دارد و ايمان نيز تنها با وجود عمل صالح است كه طراوت و نشاط مي يابد, (نگا: نساء , آيه 65 - انفال , آيات 3 و 4 - مجادله , آيه 22 - بقره , آيه 177). از منظر قرآن به هر اندازه كه معرفت آدمي عميقتر بوده و خضوع و خشوع و تسليم قلبي او ژرف تر و مستحكم تر باشد ايمان هم افزايش مي يابد و هر چه معرفت كم تر و سطحي تر و خضوع قلبي اندك و كم استقامت باشد ايمان هم كاهش مي يابد.
به هر روي با توجه به درجات دو عنصر اساسي ايمان يعني معرفت و تسليم قلبي , ايمان هم امكان كاهش يا افزايش دارد, (نگا: آل عمران , آيه 173 - انفاق , آيه 2 - نسائ, آيه 136)
اما فوايد ايمان : 1- سرمايه رستگاري , مهم ترين ثمره ايمان آن است كه سرمايه رستگاري را براي آدمي به ارمغان مي آورد, (صف , آيات 10 و 11). 2- پشتوانه اخلاق , اخلاق بدون ايمان اساس و پايه درستي ندارد, كرامت , شرافت , تقوا, عفت , امانت , راستي , درستكاري , فداكاري , احسان , صلح ,... مبتني بر اصل ايمان است . به فرموده علامه شهيد مرتضي مطهري , بشر واقعا دوراه بيشتر ندارد يا بايد خودپرست و منفعت پرست باشد و به هيچ محروميتي تسليم نشود و يابايد خداپرست باشد و محروميت هايي را كه به عنوان اخلاق متحمل مي شود محروميت نشمارد و لااقل جبران شده بداند.
كسي كه تكيه گاه اخلاق و شخصيتش غيرخدا باشد, مانند اين است كه در پرتگاه مشرف به سقوطي گام برمي دارد و هر لحظه احتمال سقوط دارد, (توبه , آيه 109 - عنكبوت , آيه 41) ارزش هاي اخلاقي آنگاه مي توانند انگيزه عمل باشند كه شخص به ارزش معنويت پي برده باشد و اين معنويت تنها در گرو ايمان به خدا است .
اما آن كه عاطفه ديني و ايماني را كه مبنا و اساس و پشتوانه و منطق انسانيت است از دست داده , انسانيت , عواطف انساني و اعمال اخلاقي را از دست داده است , (مطهري , مرتضي , بيست گفتار, دفتر انتشارات اسلامي قم , چاپ پنجم , آذرماه 1359, صص 155 - 151). 3- استواري و تعادل روحي , از آنجا كه ايمان حالتي روحي است كه در خود نگرشي كامل نسبت به ارزش ها و حوادث نهان دارد و چون موئمن به مبدائ اين حوادث مرتبط است , آرامش و اطميناني دارد كه جز او از آن بي بهره است , (سيد قطب , محمد, في ضلال القرآن , دارالشروق , بيروت , بي تا, ج 6, ص 3966) قرآن نيز بدين امر تصريح فرموده است : »من آمن بالله واليوم الاخر و عمل صالحا فلا خوف عليهم ولاهم يحزنون ; هر كس به خدا و روز بازپسين ايمان آورد و كار نيكو كند, پس نه بيمي برايشان است و نه اندوهگين خواهند شد«, (مائده , آيه 69 و همچنين نگاه كنيد: فتح , آيه 4 - يونس , آيات 62 و 63). 4- بركات دنيوي , ايمان به خدا موجب ريزش باران و رحمت دنيوي نيز هست : »ولو ان اهل القري آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السمائ والارض ; و اگر مردم شهرها ايمان آورده و به تقوا گراييده بودند, قطعا بركاتي از آسمان و زمين برايشان مي گشوديم «, (اعراف , آيه 96). 5- عمل صالح زاييده ايمان است , هر چند خود موجب ازدياد ايمان مي گردد ولي در هر حال قرآن عمل صالح را ثمره ايمان دانسته است , (بقره , آيه 277 - مائده , آيه 9). مرحوم علامه طباطبايي مي فرمايند: »ايمان زمينه ساز عمل و شرط لازم آن است و سهولت يا صعوبت عمل صالح انسان به شدت و ضعف آن بستگي دارد و متقابلا عمل صالح و تكرار آن به تعميق ايمان وازدياد آن مدد مي رساند و اين هر دو به نوبه خود به وجود آمدن ملكات اخلاقي كه باعث صدور اعمال صالحه از فرد بدون رويه و تائمل مي شود كمك مي كنند«, (فرازهايي از اسلام , ص 238). 6- روشن بيني , ايمان موجب واقع بيني انسان شده واو را از غلطيدن در دام خطاها مي رهاند: »ان الذين لايومنون بالاخره زينا لهم اعمالهم فهم يعمهون ; كساني كه به آخرت ايمان ندارند, كردارهايشان را در نظرشان بياراستيم ]تا هم چنان [ سرگشته بمانند«, (نمل , آيه 4) پس مفهوم اين آيه آن است كه كساني كه به آخرت ايمان دارند بر ديدن نيك و بد اعمال خويش توانا هستند. اهل ايمان هدفي دارند تا كارهاي خودرا با آن بسنجند و ازاين رو در حيرت و سرگرداني نخواهند بود.
برخلاف كساني كه موئمن نيستند و در حيرت و سرگرداني فرو رفته اند. 7- محبوبيت , خداوند در قرآن وعده داده است كساني را كه ايمان آورده عمل نيكو انجام دهند, محبوب مردم قرار دهد »ان الذين آمنوا و عملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا; كساني كه ايمان آورده و كارهاي شايسته كرده اند, به زودي ]خداي [ رحمان براي آنان محبتي ]در دل ها[ قرار مي دهد«, (مريم , آيه 96).
نگاه كنيد به : 1- جوادي , محسن , نظريه ايمان , معاونت امور اساتيد ودروس معارف اسلامي قم , چاپ اول , زمستان 1376, صص 257 - 247 2- مطهري , مرتضي , بيست گفتار, صص 159 - 149 3- نصري , عبدالله , تكاپورگر انديشه ها (زندگي , آثار وانديشه هاي استاد محمد تقي جعفري ) پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي , تهران , چاپ اول , تابستان 1376,
از ديدگاه قرآن «ايمان» عبارت است از علم و معرفت يقينى توأم با تسليم و خضوع در برابر حق. در «يقين» چهار شرط هست و با آنها، ظن، شك و جهل، از قلمرو يقين خارج مى‏شود؛ چرا كه در ظن و شك، جزم به ثبوت وجود ندارد، ولى يقين غير قابل زوال است. قرآن كريم از ضرورتى كه حاصل شرايط چهارگانه «يقين» است، با عباراتى از قبيل «لا رَيْبَ فِيهِ» و مانند آن ياد كرده است.مانند: بقره (2)، آيه 2؛ آل عمران (3)، آيه 9. در اين خصوص نگا: معرفت‏شناسى در قرآن، ج‏3 ص 255 و 256. از ديدگاه قرآن «يقين» داراى مراتبى است كه به حسب آن «ايمان» نيز داراى مراتب مى‏گردد: علم‏اليقين، عين اليقين و حق اليقين. «علم اليقين» در مرحله معرفت مفهومى و ذهنى است: مانند آنكه آدمى به جهنم و بهشت، در حد ادراك عقلى واقف گردد و خصايص آنها را در حد فهم مفهوم دريابد. «عين اليقين» يافتن حقايق خارجى و مشاهده همان معرفت مفهومى و ذهنى است؛ مثل آنكه وقتى ملحد را در قيامت به جهنم بردند، وى ديگر خود جهنم را مى‏بيند يا هنگامى كه مؤمن را به بهشت بردند،
او خود بهشت را مشاهده مى‏كند. «حق اليقين» آن است كه انسان نه تنها شاهد حق باشد، بلكه عين شهود قرار گيرد و فانى از غير و باقى بالله شود. از خود چيزى نداشته باشد و در معرفت الهى غرق شود.نگا: تكاثر (102)، آيه 5 و 6؛ حاقه (69)، آيه 51 و نيز: مراحل اخلاق در قرآن، ج‏11 (تفسير موضوعى)، ص‏351 - 356. در قرآن كريم به بعضى از مقامات يا درجات مؤمنان، اشاره شده است: 1. مقام تسليم‏؛ يعنى، واگذارى تمام ساحت‏هاى وجودى خود، به اختيار خداوند.مانند: بقره (2)، آيه 128 و نگا: تفسير موضوعى قرآن كريم، ج‏1، ص‏383 و 384. 2. مقام ابرار؛ يعنى، گذشتن از آن چيزى كه به آن نيازمنديم و بخشيدن آن به ديگران.مطففين (83)، آيه 18 - 22 و نگا: الميزان، ج‏1، 430. 3. مقام تقوا؛ يعنى، خوف از خدا و كناره‏گيرى از گناه، [ البته به شرط اينكه ]مقصود از آن ترس و اين كناره‏گيرى خداوند باشد.تفسير موضوعى قرآن كريم، ج‏1، ص‏205 - 219. 4. مقام اخلاص‏؛ يعنى، انسان قلبش را مخصوص حق كند تا احدى جز مقلب القلوب در حرم دل او راه نيابد.لقمان (31)، آيه 32، بينه (98)، آيه 5؛ كهف (18)، آيه 110 و نگا: اوصاف الاشراف، ص‏65؛ تفسير موضوعى قرآن كريم، ج‏11، ص‏253 - 258. امّا نشانه‏ها و آثار اين يقين و ايمان واقعى را بايد در اعمال و كردار خويش جست و جو كنيم؛ چنان كه حضرت على«عليه السلام» مى‏فرمايد: «عقيده مؤمن در كردارش ديده مى‏شود». ما اين آثار و نشانه‏ها را در دو قلمرو فردى و اجتماعى شمارش مى‏كنيم: يك. آثار فردى‏: 1. لذت معنوى و انبساط روحى، 2. تغيير نگرش به امور معنوى و مادى، 3. آرامش روحى، 4. رضامندى از حق و خود مقصرانگارى، 5. احساس عزّت و غلبه،در خصوص اين پنج مورد نگا: كيش پارسايان، ص‏37 - 45. 6. توكل بر خدا،انفال (8)، آيه 2. 7. محافظت بر اداى فرايض، به خصوص نماز،مومنون (23)، آيه 9. 8. عفت و پاك‏دامنى،همان، آيه 5. 9. خشوع در نماز،همان، آيه‏2. 10. روى گردانى از امور لغو و بيهوده،همان، آيه 3. 11. افزايش ايمان، هنگام شنيدن آيات الهى.انفال (8)، آيه 2. دو. آثار اجتماعى: 1. تحكيم وحدت، 2. استقرار عدالت اجتماعى، 3. حسن مقابله با فساد و انحراف،در خصوص اين سه مورد نگا: كيش پارسايان، ص‏45 - 49. 4. تأمين نيازهاى مادى ديگران،توبه (9)، آيه 71؛ انفال (8)، آيه 3. 5. تواضع در برابر مردم،فرقان (25)، آيه 63. 6. پيشى گرفتن در امور خير،مؤمنون (23)،آيه 59. 7. عدم طمع دوستى با كافران،مجادله (58)، آيه 22. 8. كوشش در امانت‏دارى،مؤمنون (23)، آيه 8. 9. وفاى به تعهدها و قرار دادها.همان. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها، كد: 1/100111596)