لقب غريب الغربا

وجه اطلاق غریب بر آن حضرت که در برخی روایات آمده ظاهرا اشاره به غریب بودن آن حضرت در سالهای آخر عمرشان دارد که به دور از اهل وعیال وخویشوندان در خراسان بسر می برده اند .
قابل ذکر است اطلاق غریب الغربا را در روایات وزیارت آن حضرت نیافتیم تنها اطلاق غریب وشهید بر آن حضرت شده است .
(لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها، كد: 1/100111674)