غدير در كلام امام خميني(ره)

غدير منحصر به آن زمان نيست، غدير در همه اعصار بايد باشد. (صحيفه نور، ج٢٠، ص٢٧)
مسئله غدير، مسئله اي نيست كه به نفسه براي حضرت امير يك مسئله اي پيش بياورد، حضرت امير مسئله غدير را ايجاد كرده است. (همان ماخذ)
غدير براي ايشان امام علي(ع) ارزش ندارد، آن كه ارزش دارد خود حضرت است كه دنبال آن ارزش غدير آمده است. (همان ماخذ)
زنده نگه داشتن اين عيد غدير نه به اين است كه چراغاني بشود و قصيده خواني بشود و مداحي بشود، اين ها خوب است اما مسئله اين نيست،مسئله اين است كه به ما ياد بدهند چطور بايد تبعيت كنيم.(همان ماخذ)
قضيه غدير جعل حكومت است اين است كه قابل نصب است.(همان ماخذ)
ولايتي كه در حديث غدير است به معناي حكومت است نه به معناي مقام معنوي.(همان ماخذ)
حضرت امير است كه غدير را به وجود آورده است، مقام شامخ اوست كه اسباب اين شده است كه خداي تبارك و تعالي او را حاكم قرار بدهد.(همان ماخذ)
غدير آمده است تا بفهماند سياست به همه مربوط است.(همان ماخذ)
اين حكومتي كه عجين با سياست است در روز غدير براي حضرت امير ثابت شد.(همان ماخذ)
اين كه اين قدر صداي غدير بلند شده است و اين قدر براي غدير ارج قائل شده اند -و ارج هم دارد- براي اين است كه با اقامه ولايت يعني با رسيدن حكومت به دست صاحب حق همه اين مسائل حل مي شود و همه انحرافات از بين مي رود. (همان جا، ج٣، ص٩٧) (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها، كد: 7/100112438)