نیاز به تفسیرقرآن

برای یافتن پاسخ شبهات مراجعه به ترجمه قرآن به هیچ وجه کافی نیست و ترجمه های قرآن تنها بیانگر شرح اجمالی و توضیح لغات قرآن كريم است، و براي رسيدن به پاسخ سؤالات ،مي بايست از تفسيرها استفاده نمود، و مراجعه به تفسيرقرآن پاسخگوي بسياري از پرسشها است
براى آشنايى با قرآن، در آغاز يك دوره ترجمه ساده و روان آيات را همراه با خود آيات قرآن بخوانيد. در اين زمينه ازترجمه آقاى آيتى، يا فولادوند و يا ديگر ترجمه‏هايى كه در دسترس است استفاده كنيد.
پس از اين مرحله، مى‏توانيد به تفاسير ساده فارسى؛ مانند تفسير نمونه، كاشف و احسن الحديث، مراجعه كنيد (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها، كد: 9/100112568)