معناي وسواس خناس و نفاسات

از جمله صفات منسوب به شيطان در قرآن کريم «خناس» مي باشد (تفسير نمونه، آيت الله مکارم، ج 7، ص 53، دارالکتب الاسلاميه). «وسواس» معني مصدري دارد ولي گاهي به معني «فاعل» (وسوسه گر) نيز مي آيد و در آيه به همين معنا است. «خناس» صيغه مبالغه از ماده «خنوس» به معني جمع شدن و عقب رفتن است اين به خاطر آن است که شياطين هنگامي که نام خدا برده مي شود عقب نشيني مي کنند و از آنجا که اين امر غالبا با پنهان شدن توأم است اين واژه به معني «اختقاء» نيز آمده است.
بنابراين مفهوم آيات چنين است: «بگو من از شر وسوسه گر شيطان صفتي که از نام خدا مي گريزد و پنهان مي گردد به خدا پناه مي برم. اصولا شياطين برنامه هاي خود را با مخفي کاري مي آميزند و گاه چنان در گوش جان انسان مي دمند که انسان باور مي کند فکر، فکر خود او است و از درون جانش جوشيده و همين باعث اغوا و گمراهي او مي شود.
کار شيطان تزيين است و مخفي کردن باطل در لعابي از حق، و دروغ در پوسته اي از راست، و گناه در لباس عبادت، و گمراهي در پوشش هدايت. خلاصه هم خودشان مخفي هستند و هم برنامه هايشان پنهان است و اين هشداري است به همه رهروان راه حق که منتظر نباشند شياطين را در چهره و قيافه اصلي ببينند يا برنامه هايشان را در شکل انحرافي مشاهده کنند، هرگز چنين نيست، آنها وسواس خناسند و کارشان حقه و دروغ و نيرنگ و ريا کاري و ظاهر سازي و مخفي کردن حق (تفسير نمونه، آيت الله مکارم، ج 27، ص 473 - 472). (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها، كد: 1/100112573)