نظافت در روايات

اين حديث از پيامبر(ص): « هر كس لباس تن مي كند، لازم است در نظافت آن كوشا باشد» و اين حديث از حضرت علي(ع): « شستن لباس اندوه و غصه را برطرف مي كند». در مورد آنها توضيح دهيد.

به نظر میرسد خود احادیث گویا است ونیازی به توضیح ندارد البته ترجمه حدیث اول دقیق نیست وتر جمه نزدیکتر به متن عربی ان این است کسی که لباسی میگیرد (یعنی برای خود جامه را انتخاب کرده میخرد ) باید آنرا تمیز وپاکیزه نگاه دارد , در حدیث دوم هم رابطه برقرار شده میان پاکیزیگی لباس وبرطرف شدن غم واندوه که این رابطه میتواند یک امر معنوی باشد ومیتواند ظاهری هم باشد چون انسان در لباس تمیز احساس بهتری دارد نسبت به لباس کثیف که انسان با پوشیدن ان نوعی گرفتگی واندوه در خود احساس میکند . .
(لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها، كد: 8/100112652)