تفاوت معجزه و كرامت

معجزه امر خارق العاده اي است كه توسط انبیای الهی و پیمبران خدا صورت مي گيرد تا گواه صدق ادعاي پيامبري باشد و شاهدي بر ارتباط او با خدا به شمار آيد و هيچ گاه مغلوب عامل ديگر قرار نمي گيرد و با تحدی و مبارز و رقیب طلبیدن همراه است و همواره نداي تحدي (هل من مبارز) بر زبان مدعی عنوان رسالت و نبوت به هنگام اظهار معجزه و اجرای آن جاری است . بنابراين معجزه چند ويژگي مهم دارد :
1- خارق عادت بودن
2- از سوي پيامبران انجام گرفتن
3-گواه بودن بر صدق رسالت و نبوت آورنده
4- مغلوب نشدن صاحب آن
5-همراه بودن آن با تحدي
هر يک از اين ویژگی ها در کتاب هاي اصول عقايد به بحث کشيده شده است. اما کرامت پدیده ای است که از طرف اولیای الهی یعنی پیروان راستین انبیا و پیامبران الهی –ع- انجام می گیرد و اين خود نشان مي هد که گرچه کرامت داراي خصيصه خرق عادت است و به اذن الهي از سوي اوليا صورت مي گيرد ولي هر گزبا تحدی و مبارز طلبی که از خصوصیات معجزه است همراه نمی باشد و هيچ يک از اوليای کرام ادعاي نبوت و رسالت نداشته و به هيچ وجه فرياد تحدي بر زبان مبارک خويش جاري نمي کنند و همين وجه عمده تمايز کرامت از معجزه است.
ر. ک :1- راهنما شناسی ، استاد مصباح یزدی ، بخش امامت (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها، كد: 1/100112906)