ثواب و خواص سوره ها

جهت آشنايي با فضيلت سوره هاي قرآن به تفاسير قرآن از جمله تفسير شريف الميزان و نمونه مراجعه فرماييد.
در تفسير نمونه در اول هر سوره ،فضيلت آن بيان شده است.در جلد 93بحار الانوار هم فضائل سوره ها ذکر گرديده است.
(لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها، كد: 64/100113105)