شگفتي كوه از نظر قرآن

از نظر قرآن کريم، کوهها از آيات بزرگ خداوند هستند که در خود اسراري دارند که نهايتاً باعث آرامش زمين و قابل سکونت بودن براي انسان هاست. لقمان (31) 10- نهل 15
يکي از تعابيري که در قرآن براي کوهها برده شده است واژه رواسي است که به معناي ثابت و استواري است (حجر19) و اين اشاره لطيفي است که آنها هم خود ثابتند و هم مايه ثبات پوسته زمين و زندگي انسان هايست (نمونه ج 11 ص 53)
قرآن کريم کوه ها را مانند ميخ هاي فرورفته در زمين دانسته است (نبا(78)7 کوهها ريشه هاي عظيمي در اعماق زمين دارند و در آنجا به هم پيوسته اند و همچون زرهي پيوسته زمين را در برابر زلزله ها، فشارهاي ناشي از مواد مذاب زمين حفظ مي نمايند همچنين در برابر فشار جاذبه ماه و خورشيد مقاومت کرده و زمين را از فشار جزر و مد آنها نگه مي دارد.
- آنها زمين را از طوفان هاي در هم شکننده حفظ مي نمايند(نمونه ، ج 17 ص 30)
- علامت هاي مهم براي پيدا کردن راه ها هستند. نحل 15 ، انبياء (21)31
- محل مهي براي ذخيره کردن آبهاست نحل 15
- کوه ها سيستم آبياري جالبي براي زمين هستند (نمونه ج 10 ص 114)
- در قرآن به حرکت کوه ها اشاره شده است که اين مي تواند اشاره به حرکت زمين باشد. اين اشاره در عصر خود از معجزات علمي بوده است. نحل 88، نمونه ج15 ص 569 (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها، كد: 3/100113642)