فيلم سياحت غرب

سياحت غرب به نظر مي رسد که مکاشفه جناب آيت الله قوچاني باشد. ايشان انسان موجهي هستند مکاشفه ايشان تا آنجا که مطابق روايات است مورد قبول است والا مورد قبول نخواهد بود.
ايشان خود در مقدمه كتاب ((سياحت غرب , تصريح كرده اند كه اين مضامين را با توجه به آيات و روايات , ترسيم و تجسم كرده اند; نه اين كه به آن عالم رفته و از آن جا خبر آورده باشند. يعني ايشان مطالبي را كه از آيات و روايات در مورد حيات پس از مرگ , استفاده كرده است, در قالب بياني خاصي تبيين كرده است و مطالب آن عمدتا مستند به آيات و روايات است هر چند در ترسيم و تبيين آن هم در قالب بياني همچون نمايشنامه و فيلمنامه, جزئياتي را افزوده اند. در عين حال تائيد صد در صد كتاب مبتني بر بررسي تك تك موارد مطرح در كتاب مي باشد.
برخی معتقد اند مطالب این کتاب مشاهدات ایشان است .نه صرف ترسيم واقعيات,مقام معظم رهبرى از شهيد مطهرى نقل فرموده‏اند كه مرحوم نجفى قوچانى همه اينها را مشاهده كرده و ديده بود.
در هر صورت با توجه به جایگاع علمی نویسنده این کتاب میتوان گفت این کتاب معتبر است هر چند ممکن است برخی موارد آن مبتنی بر برداشت ایشان از آیات وروایاتباشد وممکن است عالمی دیگر به گونه ای دیگر برداشت کند . (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها، كد: 1/100113729)