آداب غذاخوردن در روايات

در پاسخ به این پرسش به نکات ذیل توجه فرمایید :
1- جهت گیری این روایت در راستای تشویق و ترغیب به کم خوری و بر حذر داشتن از پر خوری و شکم بارگی و بیان آثار سوء آن است .
2- مفاد و محتوای روایت این است که گرسنگی انسان با یک وعده غذا بر طرف می گردد و اگر هدف از غذار خوردن رفع گرسنگی باشد یک وعده غذا برای این منظور کافی است . اگر کسی دو وعده غذا بخورد نمی تواند عبادت را با توجه و حضور انجام دهد و عابد حقیقی نیست زیرا غذای زیاد مانع حضوردر عبادت است و کسی که عابد حقیقی است و مشتاق عبادت است به کمترین مقدار غذار اکتفا می کند تا در عبادت موفق باشد و خوردن سه وعده غذا انسان را هم ردیف چها پایان قرار می دهد و از مرز انسانیت خارج می کند .
3- البته این حدیث حالت معمول ومتعادل را مد نظر قرار داده و ممکن است فردی به خاطر شرایط خاص بدنی و جسمانی نیاز به خوردن غذا در دفعات مختلف داشته باشد که در این صورت مشمول این روایت نمی باشد و بر کار او پر خوری صدق نمی کند . (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها، كد: 1/100115462)