اكرام ميهمان

در صورتی که عرفا اکرام میهمان محسوب شود و مصداق اسراف نیز نباشد یعنی از غذا هر چند بعد از میهمانی استفاده شود و غذا دور ریخته نشود بلا اشکال است . در مورد میزان اکرام میهمان به صورت جزیی که چند رقم غذا باید در سفره باشد چیزی در روایات وارد نشده حدود کلی آن تبیین شده که انسان در حد توان میهمان را موظف است اکرام کند ضمن آنکه از اسراف نیز باید پرهیز شود .
(لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها، كد: 11/100117454)