يكسان نبودن دو روز

هدف اين گونه روايات اين است که انسان را به تکامل بيشتر و همه روزه در مسير سعادت و هدايت و قرب به خداوند تشويق و ترغيب نمايند و از درجا زدن و سستي و توقف در مسير رشد و تعالي باز دارند يعني گذشتن هر روز بايد بر ميزان معرفت و ادب و بندگي و قرب ما به خداوند بيفزايد و همواره در انديشه رشد ترقي معنوي و روحي بيشتري باشيم. مي خواهند توجه دهند که ظرفيت انسان بي نهايت است و او براي رسيدن به کمال مطلق و بي نهايت که همان قرب جانان است آفريده شده است مي خواهند توجه دهند که مدار پرواز انسان بي نهايت است و او نبايد به هيچ مرحله اي قناعت کند و نبايد در هيچ منزلي از رشد و موفقيت توقف کند بلکه بايد دائما در تکاپوي رسيدن به اوج تعالي و رشد باشد.

ما زنده به آنيم که آرام نگيريم موجيم که آسودگي ما عدم ماست

بهترين راه ايجاد تعادل کامل در زندگي، عمل به دستورات الهي و قرار گرفتن در صراط مستقيم و به دور بودن از افراط ها و تفريط ها است. اگر کسي دستورات و تعاليم الهي و ديني را بر طبق همان برنامه اي که برايش تنظيم شده است، رعايت کند و خود را کاملا با آن هماهنگ سازد، انسان متعادل خواهد بود و در همه جوانب زندگي داراي تعادل مطلوب خواهد بود. عدم تعادل نتيجه دوري از احکام و تعاليم الهي و دخالت دادن ميل ها و سليقه ها در دستورات الهي و عدم هماهنگي با آن است. لازم به ذکر است رشد و پيشرفت از حداقل تا حداکثر تصور دارد. همين مقدار که شما به سلامتي يک روز را بگذرانيد يک گام به رشد جسمي و چه بسا عقلي و معنوي شما افزوده شده و حداقل نماز را که مي خوانيد و کمکي که به ديگران مي کنيد همان نشانه پيشرفت است البته اگر برنامه ريزي بيشتر داشته باشيد، رشد بيشتري خواهيد داشت. خودسازي كنيد. كسي كه در مسير خودسازي قرار مي گيرد هر روزش بهتر از ديروز خواهد بود. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها، كد: 1/100118122)