لباس امامان(ع)

در پاسخ به مطلب ذیل توجه نمایید :
1- اسلام به طور کلی بر پوشش شایسته و در خور انسان مسلمان مومن تاکید دارد .
2- مومن از نظر اسلام عزیز و آبرو مند است واسلام از هر نوع پوششی که موجب تحقیر و خواری او گردد و یا او را میان مردم انگشت نما کند منع کرده است .
3- پوشیدن لباس وصله دار توسط امیر مومنان -ع- به دلیل شرایط نا مناسب اقتصادی حاکم برجامعه اسلامی و فقر بیشتر مردم و همدردی و هما هنگی امام -ع- با فقرای جامعه برای کمتر احساس کردن سنگینی و گزندگی فقر بوده است و خود امیر مومنان -ع- در نهج البلاغه به این مطلب تصریح کرده است نه این که پوشیدن این گونه لباس خود به خود ارزش باشد . به عبارت دیگر شرایط حاکم چنین اقتضادد داشته است و این امری ثانوی و عارضی و نوعی هما هنگی و همراهی با مرده فقیر و همدری با آنها و سبک کردن بارغصه و اندوه آنها بوده است .
4- شرایط اقتصادی زمان امام سجاد و امام باقر و صادق -ع- با اوضاع زمان امیر مومنان -ع- متفاوت است و این شرایط اقتضای پوشیدن لباس وصله دار را نداشت و حتی پوشیدن چنین لباسی موجب متهم شدن و یا خوار شدن می شد . در زمان امام صادق لباس کهنه و پشمینه پوشیدن نشانه زهد منفی و انحرافی و علامت صوفیان فاصله گرفته ازجامعه اسلامی و آداب و سنن اسلامی و غیر متعهد بود و آن حضرت برای مبارزه با این افراد لباس نیکو و لطیف و نرم می پوشید هر چند در زیر آن لباس خشن می پوشید .
5- با این توضیحات روشن می شود که این دو نوع پوشش مربوط به دو نوع شرایط اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی است و بنا بر این با هم تعارضی ندارند تا در صدد رفع آن بر آییم . (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها، كد: 1/100118247)