تلاوت قرآن به عربي

ما دو وظيفه داريم ،يکي خواندن قرآن که کلماتش نور است وهر کس به اندازه خودش بهره مند مي شود،ووظيفه ديگر تلاش براي فهم معاني آن ،مانند اينکه نماز مي خوانيم ولي از محتوي آن آگاه نيستيم لکن اين عدم شناخت ،مجوز ترک نماز نمي شود،بنابر اين خواندن قرآن ونگاه به خطوط آن اثر خاص خود را دارد ويک ساعت هم نشيني با گل وعطر سبب خوشبو شدن مي شودولو حقيقت گل را درک نکنيم.براي هر فرد مؤمني لازم است که از قانون اساسي دينش اطلاع کامل داشته باشد ونميتواند نسبت به برنامه زندگي خود بي تفاوت باشد،در نتيجه بايد قدم به قدم پيش رفت ،ابتدا قرائت ظاهري ،آنگاه فهم ترجمه کلمات،سپس تفسير ودرک محتوي عميق آيات.موفق باشيد. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها، كد: 7/100121094)