ازدواج بخاطر زيبايي

در پاسخ به نکاتی توجه کنید :
1- از دیدگاه روایات معصومین -ع- معیار اصلی در مورد انتخاب همسر موضوع ایمان و اخلاق او است و اصالت خانوادگی و داشتن خانواده اصیل و ریشه دارو نیز ولود بودن ( زایا بودن و عقیم نبودن ) نیز مورد توجه است .
2- هر چند زیبایی نیز مورد توجه روایات در مورد انتخاب همسر است اما در درجات بعد از نظر اهمیت قرار دارد .
3- در روایت تاکید شده که مال و ثروت و زیبایی نباید معیار انتخاب همسر و اولویت اول در معیارهای گزینش همسر باشد .
3- پیام این روایات این است در مورد انتخاب همسر جاذبه های مادی نباید جانشین جادبه های معنوی شود و ملاک های مادی نباید جانشین ملاک های معنوی گردد .
4- اگر کسی معیاری مانند زیبایی را معیار اصلی و دارای اولویت اول بداند هر چند ظاهر زیبای این همسر خوشایند او است ولی چون معیارهای اول و اصلی مانند ایمان و اخلاق مورد بی توجهی قرار گرفته است با اموری مانند بد خلقی و عدم تعهد به دستورات دین و احکام الهی که خوشایند آنها نیست مواجه خواهند شد .
5- مورد این گونه روایات جایی است که انسان وقتی بر سر دو راهی انتخاب همسر مومن و خوش اخلاق ولی نه چندان زیبا و همسرزیبا ولی بی ایمان و بد اخلاق و قرار می گیرد دومی را بر اولی ترجیح دهد.
5- باید توجه داشت که معنای این گونه روایات این نیست که معیار زیبایی اصلا نباید مورد توجه باشد بلکه تاکید دارد که اولویت های گزینش همسر باید رعایت گردد و اولویت درجه دو و سه جای اولویت اول را نگیرد . (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها، كد: 10/100126212)