تدبرو تفکر در قرآن

تدّبر در قرآن عبارت است از تأمل در عواقب يك امر. آيات قرآن، از معارف و دستورهايى سخن مى‏گويد؛ از مسئوليت‏هاى انسان و نظام پاداش و جزا مى‏گويد و عواقب مثبت و منفى رفتارش را متذكر مى‏شود. تدبر در آيات قرآن؛ يعنى، توجه به عواقب و لوازم آيات و آثار مترتب بر عمل كردن يا نكردن بر مقتضاى آن با اين تدبر است كه دل و قلب انسان راه مى‏افتد و از بشارت‏هاى قرآن بهره مى‏گيرد و تهديدهايش در او مؤثر مى‏افتد. «تفكر عبارت است از: به كار بردن فكر براى كشف مجهولات و پاسخ به سؤالات (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها، كد: 11/100127820)