شأن نزول سوره ها

BR>براى پيدا كردن شأن نزول آيات به كتاب‏هاى زير مراجعه كنيد: 1- تفسير در المنثور (سيوطى) 2- اسباب النزول 3- اسباب النزول (واحدى نيشابورى) 4- تفسير برهان 5- تفسير كنز الدقائق (مشهدى قمى) 6- تفسير نور الثقلين 7- تفسير نمونه 8- تفسير الميزان 9- تفسير مجمع البيان‏

(لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها، كد: 21/100128268)