معناي آجرك الله

آجرک الله یعنی خدا تو را اجر دهد، جمله ایست دعایی که بیشتر آنرا در هنگام مصیبت به صاحب عزا امی گویند و از خدا در آن مصیبت وارده برای صاحب آن طلب اجر میکنند تا با توجه دادن به خدای متعال، تسکینی هم برای شخص مصیبت زده به حساب بیاید. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها، كد: 22/100128400)