علاقه پيامبر(ص) به زن

در پاسخ به چند مطلب توجه کنید :
1- هر موجودی به میزان ظرفیت وجودی خود خدا را نشان می دهد و راهنمای به او و دلیل بر او است و اگر کسی دیده بصیرت و حق بین داشته باشد این اشاره را می فهمد و به آن حقیقت راه می یابد .
1- نوع نگاه انبیا و اولیا به جهان و موجودات آن با دیگران متفاوت است . نگاه آنها خدابین و عمیق و ژرف و نافذ و بر اساس بصیرت و دیدن حقایق عالم است نه سطحی و زودگذر و ظاهربینانه .
2- از دید مردان خدا همه عالم آینه حق نما است و هر موجودی آینه قدرت و علم و اراده حق تعالی و جلوه جمال و جلال و کمالات خداوند است . در واقع آنها با دیدن یک موجود و در آینه وجود آن خداوند را به تماشا می نشینند و دید آنها از ظاهرو عالم ملک این موجود گذشته به باطن و ملکوت او که همان اسما و صفات حق تعالی است راه می یابد .
3- زن موجودی است که به لحاظ لطافت و زیبایی و احساسات رقیق مظهر جمال خداوند و مجلای کمال و لطافت و زیبایی او است . انبیا و اولیا با دیدن زن و جمال و لطافت او به جمال و زیبایی و لطافت حقیقت و ملکوت او که همان خدای متعال است راه می یابند واز دریچه وجود او خداوند را نظاره می کنند و از طریق انعکاس جلوه الهی دراین آینه به صاحب جلوه می رسند .
4- بنا بر این نوع محبت و علاقه پیامبر و بندگان برکزیده خداوند به این موجود با نگاه ما متفات است . نگاه ما به زن ممکن است تنها نگاهی از سر میل و رغبت و شهوت و لذت باشد و از دیوار ضخیم ملکی و مادیت آن تجاوز نکند ولی نگاه بندگان پاک نگاهی پاک و ماورایی و خدایی است که ازسد ضخیم مادیت گذشته به حقیقت و باطن آن که همان ملکوت آن و اسما و صفات الهی است راه می یابد .
اهتمام به شخصيت زن در زماني که زن را موجودي کم ارزش مي دانستند،از نکته هاي ديگر اين سخن پيامبراسلام (ص) مي باشد (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها، كد: 6/100130982)